Forskning och evidens

Geras Solutions och vår applikation Minnesmottagningen, lägger stor vikt vid klinisk validitet och evidens. Vissa delar, som det kognitiva testet, har testats kliniskt i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Plattformen tillhandahåller även flera andra delar som är viktiga vid utredning av kognitiv sjukdom eller demens. Nedan finner du sammanfattningar och mer information om klinisk evidens och relevanta publikationer.

GERAS Proof of Concept Studie med Karolinska Insitutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Miia Kivipelto Göran Hagman Marie Rydén Victor Bloniecki
Geras Solutions Kognitiva Test (GSKT) och validitet utvärderades i denna studie som är gjord i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. För att utröna testets exakthet jämfördes det med Montreal Cognitive Assessment (MoCA). I studien ingick 106 personer som blivit remitterade till Kognitiva Mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på grund av minnesproblem. I sin helhet presterade (GSKT) bra i sin diagnostiska förmåga när det testades på urvalsgruppen och var likvärdig MoCA i sin exakthet. Rapporten visar att Geras Solutions kan vara ett gångbart screening instrument av mild kognitiv svikt och demens.
LÄS MER
Geras Solutions använder sig av The Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST). Frågeformuläret tillhandahåller information om kognitiv försämring och symtomatologi gällande hjärnregioner hos patienter med mild kognitiv svikt och mild demens. Detta instrument är baserat på information inhämtad från nyckelpersoner och ämnar att identifiera symtom relaterat till olika kognitiva sjukdomar och demens. Pålitligheten och valideringen av formuläret bedömdes i en studie med 131 patienter med antingen mild kognitiv svikt eller mild demens. Resultatet av studien visar att CIMP-QUEST har hög pålitlighet och validitet.
LÄS MER
Screening av andra relevanta tillstånd
Geras Solutions tillhandahåller även screeningverktyg för depression, ADHD och alkoholism. För detta används de validerade ramverken AUDIT-C, ASRS och PHQ-9. Här finner ni publikationerna som beskriver evidensen för dessa ramverk.
The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test
LÄS MER
Validity of pilot Adult ADHD Self- Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms
LÄS MER
The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure
LÄS MER
I Geras Solutions verktyg finner du ett riskreduktionsverktyg som är baserat på delar av den randomiserade kliniska FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) som genomfördes under ledning av professor Miia Kivipelto.

FINGER-studien visar att det går att förbättra kognitiva funktioner genom förändringar av ett antal livsstilsfaktorer hos olika riskgrupper. Ett förebyggande riskreducerande arbete har potential att bromsa sjukdomsutvecklingen och ge förutsättningar för ytterligare goda år utan demenssjukdom, menar Miia Kivipelto. Resultaten från den tvååriga studien visade på tydliga förbättringar av kognitionen och man såg även andra positiva effekter i den behandlade gruppen.

Den övergripande kognitionen förbättrades med 25 procent i den behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen. Även den exekutiva förmågan, såsom förmågan att planera, organisera samt hantera flera saker samtidigt, ökade med 83 procent. Hastigheten i processandet av information ökade med hela 150 procent i den behandlade gruppen.
LÄS MER